සක්වළ හා සඳහිරු -අග්ගඤ්ඤ සුත්ත විද්‍යාත්මක සාධක හා මිණුම්

අග්ගඤ්ඤ සුත්ත වණ්ණනාවෙන් බුත්සරණ කර්තෘ ගෙන හැර දක්වන කරුණු පහතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත.
’තවද, ’සක්වළගල’ දෙයාසුදහසක් (82000) යොදුන් දියෙහි ගැලී සිටියෙයැ,දෙයාසුදහසක් යොදුන්  නැඟී  සිටියෙ  යැ,  සඳමඩල  අයමින්  විතරින්  උසින්  එකුන්පනස්  (51)  යොදුනැ,වටින් එක්සියසත්සාලිස් (147 x 16 = සැතපුම් 2352) යොදු නැ, හිරුමඬල අයමින් විතරින් උසින් (දිගින්, පළලින්, උසින්) පනස් (50) යොදුනැ (50 x 16 = සැතපුම් 800). වටින් එක්සියපනස් (150) යොදුනැ (150 x 16 = සැතපුම් 2400). සඳමඬල යන තැනට හිරුමඬල යොදනකට (සැතපුම් 16) උස් වැ යන්නෙ යැ, සඳමඬල ඇතුළෙන් මාණික්‍යමය යැ, පිටතින් රිදීමය යැ, එයින් ඇතුළෙන් පිටතින් සිහිලැ, හිරු විමන ඇතුළෙන් ස්වර්ණමය යැ, පිටතින් දැවාණමය යැ, එයින් ඇතුළෙනුත් පිටතිනුත් උෂ්ණ යැ, මෙ චන්ද්‍ර සූය්‍ය_ දෙදෙන එකපැහැර තුන් ද්වීපයෙක්හි ආලෝක කරන්නාහු එකි එකි දිගින් නව ලක්ෂයක් නව ලක්ෂයක් යොදුන් අන්ධකාර නසන්නාහ.’ (බුත්සරණ පිටු 51)
ඉහත සඳහන් කරුණු සමග නූතන විද්‍යාත්මක සාධක හා මිණුම් සැසඳීමට අවශ්‍ය යැයි සිතා කරුණු එක් රැස් කළත් බුද්ධිමත් ඔබට එවැන්නක් අවශ්‍ය නොවන බව සිතා එම අදහස අත්හලෙමි. මෙවන් අවිද්‍යාත්මක කරුණු අඩංගු දහමක් කෙසේනම් මනුෂ්‍ය බුද්ධියෙන් නිවැරදි යැයි විනිශ්චය කොට පිලිගැන්මට හැකි වන්නේද? පාරම්පරික විශ්වාසය ගොඩ නැගී ඇත්තේ සහමුලින්ම අවිද්‍යාව හා නොදැනුවත්කම මත බව ඔබටත් මටත් අනිවාර්යයෙන්ම පිිලිගැනීමට සිදුවෙනවා. මිනිසාට දහමක් අවශ්‍ය වන්නේ මෙලොව හා මරණින් මතු ජීවිතයේ ජය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහාය. නමුත් එම දහම මිනිස් චින්තනයට, විද්‍යාවට, යථාර්තයට සහමුලින්ම පිලිගැනීමට හැකි එකක් විය යුතු බව කාගේත් තර්කයට ලක් වූ හේතුවක් විය නොහැක