හිමාලය වර්ණනා -මජ්ජිම නිකාය පොතලිය සුත්ත

හිමාලය පිලිබඳව ’බුත්සරණ’ කර්තෘ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ මජ්ජිම නිකාය පොතලිය සුත්ත වර්ණනා වෙති. ඔබගේ කියවීමේ රසය උදෙසා එයද පහතින් ඉදිරිපත් කර ඇත්තෙමු.
’තවද හිමාලය පව_තය පන්සියයක් යොදුන් (500x  16 = සැතපුම් 8000) පමණ උස ඇත්තෙ යැ, අයමින් විතරින් (දිග පළලින්) තුන්දහසක් යොදුන් (ෂ්   16 = සැතපුම් 48000) පමණ ඇත්තෙ යැ, වට (වට ප්‍රමාණය) නවදහසක් යොදුන් (9000x  16 = සැතපුම් 144000) පමණ ඇත්තෙ යැ, මෙ හිමාලය පර්වතය නම්  සිසාරා  වැහෙන්නාවූ  පන්සීයක්  ගඬ්ගාවෙන්  හෙබැවී  සිටියෙ  යැ,  මෙහි  අනවතප්ත (අෙඛනත්ත) විල දිගින් ද පළලින් ද ගැඹුරින් ද පනස් පනස් යොදුන් (50x  16 = සැතපුම් 800) පමණ ඇත්තෙ යැ, මෙසෙ මැ කණ_මුණ්ඩ නම් විල ද, රථකාර නම් විලද, ඡද්දන්ත නම් විල ද, කුණාල නම් විල ද, මන්¯කිනී නම් විල ද, සිංහප්‍රපාත නම් විල දැයි යන මේ විල් සය ද, පනස් පනස් යොදුන් දිග – පළල – ගැඹුර ඇත්තෙ යැ, මොවුන් අතුරෙහි අනමතප්ත නම් විල තෙමෙ සුදශ_නකුට යැ චිත්‍රකුට යැ කාලකුට යැ ගන්ධමාදනකුට යැ කෛලාසකුට යැ යන මෙ පව_ත පසින් පිරිවරන ලද්දෙ යැ, එහි සුදශ_නකුටය ස්වර්ණමය යැ, දෙසියක් යොදුන් (200x  16 = සැතපුම් 3200) පමණ උස ඇත්තෙ යැ, ඇතුළට නැමී සිටියෙ යැ, කවුඩු තුඩක් වැනි සටහන් ඇත්තෙ යැ, එ මැ විල වසා සිටියෙ යැ, චිත්‍රකූට පව_තය සව_රත්නමය යැ, කාලකූට පව_ත තෙමේ අඳුන්වන් පැහැ ඇත්තෙ යැ, ගන්ධමාදන පව_ත තෙමේ පස් ආදියෙන් මිශ්‍ර වැ තිඛෙන්නේ යැ, ඇතුළතින් මුංවන් පැහැ ඇත්තෙ යැ.’ – බුත්සරණ පිට 44-45.

Published in: Uncategorized on April 8, 2011 at 10:15 am  Comments (2)  
Tags: , ,