සිද්ධාර්ත උප්පත්තිය සිදුවූයේ කවදාද?

මීළගට තෙමගුලේ තවත් වැදගත් සාධකයක් වූ සිද්ධාර්ත උප්පත්තිය සිදුවූයේ කවදාද යන්න පිළිබඳව ඇති සාක්ෂි විමසුමකට ලක් කරමු’
පරිනිර්වානය 80 වන වියෙහිදී සිදුවූ බවට ගණනය කිරීමෙන් සම්ප‍්‍රදායික සිංහල බෞද්ධ වියතුන් අතරේ සිද්ධාර්ත උප්පත්තිය කි‍්‍ර: පූ 544 දී සිදු වූ බවට පිළිගත් මතයක් පවතී’ මෙය පුරාණ හා ෙඓතිහාසික තොරතුරු මත පදනම් වී නොමැති අතර මගධ රජවරුන්ගේ රාජ්‍ය කාලය ආපස්සට ගණනය කිරීමෙන් බැසගත් වැදගත් නිගමනයකි’
සිද්ධාර්ත උප්පත්තිය පිළිබඳව පහත සඳහන් දින විෂමතාවයන් හන්ගේරියානු ජාතික කොස්මා ඞී කොරෝසි විසින් වාර්තා කොට ඇත’
චීන ග‍්‍රන්ථවල ක‍්‍රි:පූ 640” 767” 949” 1045” 1130”
ටිබෙට් ග‍්‍රන්ථවල ක‍්‍රි : පූ 540” 576” 653” 752” 837” 880” 882” 884” 1060” 1310” 2135” 2139” 2144” 2422”
ජපාන ග‍්‍රන්ථවල ක‍්‍රි: පූ 1000”
ඉහතින් දක්වා ඇති දින විෂමතාවයන් දෙස බලන විට උපන් වර්ෂය පිළිබඳව නිශ්චිත නිගමනයකින් තොරව උපන් මාසය පිළිබඳව නිගමනයකට එන්නේ කෙලෙසද?

The URI to TrackBack this entry is: https://sirisangabo.wordpress.com/2011/03/28/%e0%b7%83%e0%b7%92%e0%b6%af%e0%b7%8a%e0%b6%b0%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%8a%e0%b6%ad-%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b7%8a%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b7%8a%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%ba-%e0%b7%83%e0%b7%92%e0%b6%af%e0%b7%94/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: