ශ්‍රී සඟබෝ යලි උපදී..

ආයිබෝං

දුෂ්ඨ ජාතිවාදී අන්තගාමී  සයිබර් ප්‍රහාරකයන්ගේ ගොදුරක් බවට පත් වූ සගබෝ අඩවිය යලිත් අළු ගසා නැගී සිටින බව ජාතිවාදී බ්ලොග් සහෘදයන්ටත් ,දේශ ප්‍රේමින්ටත්, ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලු දෙනාටත් දන්වා සිටි.

Advertisements
Published in: Uncategorized on February 27, 2011 at 6:38 am  Leave a Comment  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s